CatherineVermaut PostWoonkamer

Privacy beleid

De privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen Kunst.nl in aanraking komen vinden we belangrijk en nemen we zeer serieus. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Natuurlijk houden we ons daarbij aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Hieronder informeren we jou over ons privacybeleid. Als je vragen hebt of meer informatie wilt, neem dan contact met ons op. Dit kan via welkom@kunst.nl of telefonisch via 088-1800100.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die we verzamelen, gebruiken en opslaan van onze klanten en andere gebruikers van onze website.

Wie is Kunst.nl?
Kunst.nl levert kunstwerken aan consumenten die een membership/abonnement hebben of kunst kopen. Kunst.nl is een handelsnaam van Business Art Service B.V. gevestigd aan Reactorweg 9a, 3542 AD in Utrecht.

Welke gegevens en informatie verzamelt en verwerkt Kunst.nl?
Wij verzamelen persoonsgegevens van jou en de apparaten (inclusief mobiele apparaten) die je gebruikt wanneer je:

 • onze diensten gebruikt,
 • een account bij ons aanmaakt,
 • onze website bezoekt,
 • een membership/abonnement met ons aangaat,
 • gegevens op een webformulier invult,
 • gegevens van je membership/abonnement bijwerkt of toevoegt of op een andere manier met ons communiceert,
 • deze zelf aan ons hebt doorgegeven.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?


1. Webaccount

Wij verwerken jouw persoonsgegevens indien je een webaccount aanmaakt. Met het aanmaken van een webaccount krijg je toegang tot onze gehele collectie. Jouw wachtwoord kunnen we niet zien. Deze kan je zelf wijzigen.

2.Onze dienstverlening

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt bij het aangaan van het membership/abonnement of (huur)koop. De gegevens worden gebruikt voor onze dienstverlening en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten.

Hiervoor verwerken we je e-mailadres, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en ook andere gegevens die je genereert of die verbonden zijn aan je membership/abonnement (zoals aankoopgeschiedenis, account status, of eventuele referrals) en je financiële gegevens (zoals nummers van creditcards of bankrekeningen) die verband houden met je membership/abonnement of (huur)koop en de daarbij behorende correspondentie.

3. Legitimatie
Omdat onze kunstwerken een hoge waarde vertegenwoordigen willen we zeker weten dat alle gegevens juist zijn en dat jij degene bent die het membership/abonnement of de (huur)koop heeft afgesloten. Daarom vragen we bij levering van de kunstwerken om je legitimatie.

4. Webformulier
Met het webformulier kun je ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken we jouw telefoonnummer en e-mailadres. We bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. 

5. Social media buttons
Op onze site zijn knoppen (social plug-in) opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn zelf. Deze knoppen worden actief indien je daarop klikt. Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen.

6. Misbruik en fraude
In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we je account blokkeren of verwijderen. We gaan ervan uit dat we die niet hoeven te gebruiken maar bij misbruik van onze dienstverlening of herhaaldelijk niet (op tijd) betalen kunnen we dit wel doen. Ook slaan we je basisgegevens op om dit in de toekomst te voorkomen. Indien noodzakelijk geven we klantgegevens aan de overheid.

Op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Kunst.nl baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:

 • Uitvoering geven aan de overeenkomst: In het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 • Wettelijke verplichting: Het verwerken van gegevens kan noodzakelijk zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Gerechtvaardigd belang: Het verzamelen en gebruik maken van bepaalde persoonsgegevens is nodig om invulling te geven aan bedrijfsbelangen en bedrijfsvoering. Denk aan commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van produkten of diensten die voor jou interessant kunnen zijn of in verband met marktonderzoek om onze producten en dienstverlening te verbeteren.
 • Toestemming: Kunst.nl kan persoonsgegevens op grond van toestemming verwerken. Het staat je altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan de overeenkomst of dienstverlening.

Wij hebben geprobeerd om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij dan wel ten behoeve van jou (laten) verwerken, onder vermelding van de doeleinden en rechtsgronden. We realiseren ons echter ook dat het onmogelijk is om dit volledig en in alle detail te doen. Mede vanwege het feit dat in de toekomst nog andere of niet voorziene doeleinden een rol kunnen spelen, waarbij persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Wij willen echter benadrukken dat we in dat soort gevallen nauwgezet en zorgvuldig met verkregen persoonsgegevens zullen blijven omgaan.

Verwerking binnen de EU

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in Europa.

Direct marketing

Kunst.nl zal jouw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing voor andere dienstverlening en producten die naar ons oordeel voor jou interessant zouden kunnen zijn. Wij zullen je wel telkens de mogelijkheid bieden om aan te geven dat jouw gegevens niet voor direct marketing doeleinden mogen worden gebruikt. Wanneer Kunst.nl je per email benadert voor marketing doeleinden zullen wij vooraf jouw toestemming daarvoor nodig hebben.

Cookies
Als je onze website bezoekt worden cookies op jouw apparaat geplaatst voor verschillende doelen. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommige tracken jouw surfgedrag. Met de plaatsing hiervan worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres. Zie ons cookiebeleid waarin we uitleggen wat deze cookies precies doen en waarom ze er zijn.

Bewaartermijnen
We bewaren de gegevens zolang als nodig, om onze dienstenverlening en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen we deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Gegevens inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen.
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jezelf of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar welkom@kunst.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wanneer je klachten hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, dan horen wij dat natuurlijk graag. We verzoeken je in dat geval met ons contact op te nemen. We zullen dan samen naar een oplossing kijken. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Welke gegevens verstrekken wij aan derden?
We geven jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienstverlening of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

We geven jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienstverlening, in verband met een gerechtvaardigd belang of als wij dat wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan maar niet uitputtend:

 • Betaaldiensten voor de organisatie van automatische incasso-, credit card- en Ideal betalingen en voor controle van de betaalgegevens;
 • Transporteurs c.q. koeriersdiensten;
 • Onze groepsvennootschap: Business Art Service B.V. is verantwoordelijk voor haar klanten en kunstwerken. Kunst.nl B.V. voert alle werkzaamheden ten behoeve van Business Art Service B.V. uit. Kunst.nl Holding B.V. is de holding van deze 2 B.V.’s. We delen de informatie binnen deze groep indien nodig om de werkzaamheden goed uit te voeren
 • Overheidsinstanties en/of toezichthouders, waar nodig voor Kunst.nl om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf;
 • Marketing- en communicatiebureaus voor marketing en communicatiewerkzaamheden;
 • Onderzoeks- en expertisebureaus in het geval van benodigde rapportages of second opinion.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Kunst.nl jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door ons ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

 

Hoe beveiligen wij deze gegevens?
We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen we dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. We treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruikmakend van wachtwoorden;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder toegang- en camerabeveiliging in ons kantoorpand;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan svp contact met ons op via welkom@kunst.nl


Privacy van kinderen
Onze website is voor een algemeen publiek en is niet bestemd voor kinderen. We verzamelen nooit persoonsgegevens van gebruikers die volgens de betreffende nationale wetgeving kinderen zijn.

Aanpassingen aan het privacybeleid

Kunst.nl heeft het recht de inhoud van dit Privacybeleid op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het Privacybeleid worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website (www.kunst.nl).
 

Laatste wijziging privacybeleid is 11 september 2021.