Disclaimer en algemene voorwaarden

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Kunst.nl, onder meer bereikbaar via de domeinen www.kunst.nl en www.kunst.be (“Website”). Door deze Website te bezoeken en/of de op of via deze Website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze Website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze website

De informatie op deze Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze Website worden ontleend. Hoewel Kunst.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze Website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Kunst.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Kunst.nl garandeert evenmin dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Kunst.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze Website uitdrukkelijk van de hand. In het bijzonder zijn alle prijzen op deze Website onder voorbehoud van fouten, zoals type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Indien een prijs foutief is weergegeven op de Website, uitsluitend naar het oordeel van Kunst.nl, kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. Kunst.nl heeft het recht enige overeenkomst op basis van foutieve prijzen te herroepen, zonder dat zij hiervoor tot enige vergoeding of andere tegenprestatie verplicht is.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Kunst.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Kunst.nl worden aanbevolen. Kunst.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze Website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Kunst.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
 

Informatie gebruiken

Kunst.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze Website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kunst.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze Website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Kunst.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze Website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze Website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 
BEKIJK ONZE COLLECTIE
This item is not properly loaded
sluiten