CatherineVermaut PostWoonkamer

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KUNST.NL

Dit zijn onze Algemene voorwaarden die van toepassing zijn als je bij ons één of meerdere Kunstwerken huurt of koopt. In deze Algemene Voorwaarden staat wat we voor jou doen en wat we van je verwachten.

 

Deel I: Algemeen

 

1.  Wie wij zijn en hoe je ons kunt bereiken

1. Wij zijn Business Art Serivce B.V., handelend onder de naam Kunst.nl en wij zijn gevestigd aan de Reactorweg 9A (3542AD in Utrecht. Ons KvK-nummer is 67718566.
2. Wij zijn te bereiken via telefoonnummer 088 1800 100 en ons e-mailadres is welkom@kunst.nl.


2. Algemeen
1.         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen ons en jou voor het huren van één of meerdere Kunstwerken (hierna: het “Kunstwerk”) door middel van een Abonnement alsmede op de Koop van een Kunstwerk.

2. Wij kunnen de Algemene Voorwaarden wijzigen. Wij zullen je voorafgaand aan een wijziging informeren. Als je dan het recht hebt om de Overeenkomst te beëindigen, zullen wij jou daar ook op wijzen en mag je de Overeenkomst kosteloos beëindigen voordat de wijziging ingaat.

3.  Afspraken die wij met jou maken in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn bevestigd.

 

3. Aanbod op de website

1. Het aanbod op onze website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Kunstwerken en de koopprijs van het Kunstwerk, inclusief btw. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om jou een goede beoordeling van het Kunstwerk te laten maken. De afbeeldingen van de Kunstwerken zijn een waarheidsgetrouwe weergave. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden ons niet.

2. Het aanbod is afhankelijk van beschikbaarheid. Wij kunnen het aanbod steeds wijzigen of aanpassen.

 

4. De overeenkomst

1. Op onze website kun je vrijblijvend een account aanmaken om de collectie te bekijken.

2. Met dit account heb je vervolgens de mogelijkheid om een Overeenkomst met ons te sluiten voor de Koop, Huurkoop of Huur (Abonnement) van een Kunstwerk.

3. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij ons aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Een Overeenkomst kan via je account tot stand komen (op afstand) of worden afgesloten in onze expositieruimte.

 

5. Levering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat jij aan ons kenbaar hebt gemaakt.

2. Wij leveren het Kunstwerk conform de op onze website aangegeven levertermijnen. Alle levertermijnen zijn indicatief. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een Kunstwerk niet beschikbaar is, berichten wij jou zo snel mogelijk. Jij hebt in dat geval geen recht op schadevergoeding.

3. Wij leveren naast Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden) ook in België. De levering kan in dat geval langer duren. Wij informeren jou voor het sluiten van de Overeenkomst over de kosten die hiervoor in rekening gebracht zullen worden.

4. Wij leveren tot aan de toegang op de begane grond. Eventuele vrijwillig aangeboden til- uitpak en/of ophanghulp is op jouw risico.

5. Je kunt er ook voor kiezen om het Kunstwerk zelf op te halen. In dat geval ben je aansprakelijk voor schade aan het Kunstwerk tijdens het transport.

 

6.  Herroepingsrecht

1. Je hebt het recht om een Overeenkomst op afstand binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het Kunstwerk zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Deze ontbinding kun je doorgeven via email of telefoon. Let op, ga je het Kunstwerk al gebruiken terwijl de 14 kalenderdagen nog niet zijn verstreken en je maakt alsnog gebruik van je ontbindingsrecht, dan kunnen wij je gebruikskosten in rekening brengen. Na ontbinding komen wij het Kunstwerk ophalen. Het Kunstwerk moet onbeschadigd en compleet weer door ons worden ontvangen. Is dat niet het geval, dan brengen wij de schade bij jou in rekening.

2. Indien je al een bedrag betaald hebt en gebruik maakt je herroepingsrecht, zullen wij dit bedrag binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst terugbetalen.

 

7. Klachten

1. Eventuele gebreken of een verkeerd geleverd Kunstwerk moet je binnen 7 dagen na levering of ontstaan van het gebrek aan ons melden. Wij komen dan het Kunstwerk inspecteren of ophalen voor onderzoek. 

2. Wij streven ernaar om klachten binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst te beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, laten wij je dit binnen 14 dagen weten met een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord van ons kan verwachten.

3. Indien je klacht gegrond wordt bevonden, hebben wij de keuze om het Kunstwerk te laten repareren of kan je een ander Kunstwerk uitkiezen. Indien wij dit alsnog binnen een redelijke termijn doen, betekent dit dat de Overeenkomst op correcte wijze is nagekomen en is er geen recht op schadevergoeding.

4.  Indien de klacht onterecht is en wij voor de behandeling van de klacht kosten hebben gemaakt, dan je verplicht deze kosten aan ons te vergoeden.

 

8.    Privacy

Kunst.nl vindt het belangrijk om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe Kunst.nl dit doet staat beschreven in het Privacy Statement. Deze is te raadplegen via www.kunst.nl/privacy. Voor vragen of opmerkingen hierover kun je contact opnemen via welkom@kunst.nl.

 

9.    Toepasselijk recht

1. Op al onze Overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, behalve voor zover volgens enig dwingende bepaling een andere rechter bevoegd is.

 

Deel II: Bijzondere bepalingen

 

A. HUUR

10.  Abonnement

1. Via de website www.kunst.nl maak je een Abonnement aan.

2. Om een Abonnement af te kunnen sluiten moet je 18 jaar of ouder zijn en handelingsbekwaam. Ben je minderjarig dan heb je toestemming nodig van een ouder of voogd om een Abonnement af te sluiten.

3. Bij het afsluiten van het Abonnement controleren wij jouw gegevens, waaronder jouw IBAN nummer met bijbehorende naam. Ontbreken van de juiste gegevens leidt ertoe dat het Kunstwerk niet geleverd wordt. Als uit verificatie blijkt dat er mogelijk sprake is van fraude doen wij hiervan aangifte bij de politie.

 

11. Voorwaarden

1. Voor de duur van het Abonnement huur jij bij ons één of meerdere door jou geselecteerde Kunstwerken, in overeenstemming met het door jouw gekozen Abonnement.

2. Het Kunstwerk blijft eigendom van Kunst.nl. Het is niet toegestaan om ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids-) recht op het Kunstwerk te vestigen of te verlenen.

3. Voor het wisselen van kunst -na de eerste bezorging- brengen we bezorgkosten in rekening. Meer over de tarieven van bezorging lees je hier.

4. Een verzoek tot wisselen regel je via jouw eigen account op www.kunst.nl. Na dit verzoek halen wij het oude Kunstwerk op en leveren wij het nieuwe Kunstwerk bij jou af. Je kunt ook zelf het Kunstwerk, op afspraak, komen wisselen in onze expositieruimte.

 

12. Wat verwachten wij van jou?

1. Je maakt normaal gebruik van het Kunstwerk en zorgt voor het Kunstwerk als een goed huisvader. Je zorgt daarbij voor een deugdelijk ophangsysteem. Het Kunstwerk mag niet in de directe omgeving van een warmtebron of op een vochtige plaats worden geplaatst en moet zoveel mogelijk worden beschermd tegen direct zonlicht.

2. Het Kunstwerk is alleen bestemd voor persoonlijk gebruik. Je mag het Kunstwerk niet gebruiken voor commerciële doeleinden, aan anderen ter beschikking stellen of (laten) namaken. Bij overtreding ben je aan ons een contractuele boete verschuldigd van € 1.000,- per Kunstwerk per overtreding. Naast het opleggen van een boete kunnen wij ook schadevergoeding vorderen en/of de Overeenkomst beëindigen.

3. Je mag aan het Kunstwerk geen wijzigingen aanbrengen.

4. Je bent verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in jouw bij ons bekende gegevens, zoals bijvoorbeeld een nieuw adres.

5. Zonder onze schriftelijke toestemming mag je het Kunstwerk niet vervoeren of doen vervoeren. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst moet je ons steeds vooraf per e-mail op de hoogte te stellen van een verplaatsing van een Kunstwerk en de nieuwe verblijfplaats van dat Kunstwerk.

6. In het geval van beslaglegging of (de aanvraag van) faillissement, dien jij aan de deurwaarder of aan de curator direct te laten weten dat het Kunstwerk niet jouw eigendom is, met overlegging van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

 

13. Schade, vermissing en diefstal

1. In geval van schade, vermissing of diefstal van het Kunstwerk ben je verplicht om dit binnen 24 uur aan ons te melden. Het is niet toegestaan om zelf reparaties uit te voeren dan wel uit te laten voeren. Bij diefstal dient deze schriftelijke opgave vergezeld te gaan van een originele politieverklaring.

2. In geval van schade, vermissing of diefstal ben je aansprakelijk voor de schade zoals de reparatiekosten of de waarde(vermindering) van het Kunstwerk voor zover dit niet door onze verzekering wordt gedekt. Voor de waarde van het Kunstwerk verwijzen wij je naar de verkoopprijs van het Kunstwerk.

 

14. Tarieven

1. Op onze website kun je kiezen uit verschillende Abonnementen. Het tarief is steeds een vast bedrag per maand, inclusief BTW, en is gekoppeld aan de totaalwaarde van de Kunstwerken.

2. Wij kunnen de tarieven van de Abonnementen verhogen. Over deze wijziging en de ingangsdatum zullen wij je schriftelijk dan wel per email informeren. Je hebt het recht om binnen een maand na dit bericht, het Abonnement op te zeggen, tenzij wij binnen drie weken na ontvangst van jouw opzegging verklaren het Abonnement tegen het eerder overeengekomen tarief gestand te doen.

 

15. Betaling

1. Je bent verplicht om bij het afsluiten van een Abonnement een machtiging af te geven tot automatische incasso van de maandelijkse kosten op het door jou opgegeven bankrekeningnummer of via creditcard.

2. De Abonnementskosten worden maandelijks, bij vooruitbetaling, van je rekening afgeschreven.

3. Wanneer de Abonnementskosten niet kunnen worden afgeschreven of worden gestorneerd, ben je van rechtswege in verzuim. Je ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien dit bedrag niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, brengen wij ook de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten in rekening. Bij het uitblijven van betaling kunnen wij het Abonnement met onmiddellijke ingang opzeggen.

4. Daarnaast is - gedeeltelijke - betaling mogelijk middels inlevering van een Kunst.nl cadeaubon.

 

16. Opzegging en beëindiging

1. Je kunt jouw Abonnement op elk gewenst moment opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Je kunt opzeggen door middel van een e-mail naar welkom@kunst.nl. Kunst.nl mag een Abonnement onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde manieren als jij opzeggen.

2. In geval van het overlijden, (het aanvragen van) surseance van betaling, faillissement of schuldsanering, beslaglegging of een andere omstandigheid die ertoe leidt dat je niet langer vrij over je vermogen kan beschikken, kunnen wij het Abonnement met directe ingang opzeggen, zonder dat wij enige schadevergoeding hoeven te betalen.

3. Daarnaast kunnen wij het Abonnement beëindigen indien jij, ondanks ingebrekestelling, je verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt.

4.  Na opzegging van het Abonnement komen wij het Kunstwerk ophalen. In het geval het Abonnement door ons is opgezegd wegens het niet nakomen van je verplichtingen komen de kosten voor het ophalen van het Kunstwerk voor jouw rekening.

5. Wanneer wij het Kunstwerk niet kunnen ophalen omdat je hieraan geen medewerking verleent, blijf je de maandelijkse Abonnementskosten verschuldigd en brengen wij de extra kosten en mogelijke schade bij jou in rekening.

 

17. Koop van het gehuurde Kunstwerk

1. Je kunt gehuurde Kunstwerken ook kopen. Dit regel je via je account op de website.

2. Bij koop van het door jou gehuurde Kunstwerk ontvang je een korting van 10% van de koopprijs voor elk volledig jaar (12 maanden) dat het Kunstwerk voorafgaand aan de Koopovereenkomst door jou is gehuurd, met een maximum van 30% korting.

 

18. Spaarregeling Kooptegoed

1. Als je kunstwerken huurt bij Kunst.nl, heb je de mogelijkheid deel te nemen aan de Kunst.nl Spaarregeling.

2. Deelname aan de Spaarregeling houdt in dat je naast de huurvergoeding maandelijks een bedrag betaalt waarmee je een Kooptegoed opbouwt, dat je (na het eerste jaar sparen) op ieder moment kunt gebruiken voor aankoop van Kunstwerken uit de eigendomscollectie van Kunst.nl. De hoogte van je maandelijkse inleg mag je zelf aangeven. Deelname aan de Spaarregeling, inclusief de hoogte van de maandelijkse inleg, wordt door Kunst.nl schriftelijk bevestigd.

3. De inleg wordt gelijktijdig met de huur gefactureerd. Naast iedere factuur ontvang je een spaaroverzicht met daarop het saldo van het Kooptegoed.

4. Kooptegoed is uitsluitend te gebruiken voor aankoop van Kunstwerken die op het moment van besteding beschikbaar zijn in de eigendomscollectie van Kunst.nl. Het Kooptegoed is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld, (korting op) de huurvergoeding of andere producten of diensten van Kunst.nl. Restitutie van Kooptegoed is niet mogelijk.

5. Deelname aan de Spaarregeling is optioneel. Indien je wenst jouw deelname aan de Spaarregeling te beëindigen of de maandelijkse inleg wenst te wijzigen, dan kan dit middels een e-mail naar welkom@kunst.nl, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

7. Kooptegoed opgebouwd na 15 oktober 2023 blijft 5 jaar geldig en vervalt per heel jaar.

8. Kooptegoed opgebouwd vóór 15 oktober 2023, blijft geldig t/m 31 december 2025.


 

B: KOOP

19. Overeenkomst

1. Een Koopovereenkomst komt tot stand wanneer je aangeeft het Kunstwerk te willen kopen en je van ons een aankoopbevestiging hebt ontvangen.

2. Wij staan ervoor in dat het Kunstwerk voldoet aan de Koopovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

 

20. Betaling

1. Je kunt de koopprijs ineens, voorafgaand aan de levering, betalen of in termijnen door middel van bankoverschrijving, door het inleveren van een Kunst.nl cadeaubon, of door het inzetten van (een deel van) jouw Kooptegoed.

2. Wanneer je de koopprijs in termijnen betaalt dien je een aanbetaling te doen van minimaal 10% van de koopprijs. Het resterende bedrag kun je in 10, 20 of 30 termijnen betalen met een minimum van € 50,00 per termijn.

3. Indien je de koopprijs in termijnen wilt betalen is er sprake van een zogenaamde Huurkoop. In het geval van Huurkoop is artikel 15 van overeenkomstige toepassing.

 

21. Eigendomsvoorbehoud

1. Wij blijven eigenaar van het Kunstwerk totdat jij de volledige koopprijs en eventuele bijkomende (transport)kosten hebt betaald.

2. Vanaf het moment dat jij het Kunstwerk ontvangt ben jij aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal of vermissing. In het geval van Huurkoop zijn de artikel 12 en 13 van overeenkomstige toepassing.

 

22. Einde van de Huurkoop

1.  In geval van (het aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer vrij over jouw vermogen kunt beschikken, kunnen wij de Overeenkomst per direct beëindigen, zonder dat wij enige schadevergoeding of schadeloosstelling hoeven te betalen. Al onze vorderingen op jou zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

2. Daarnaast kunnen wij de Overeenkomst beëindigen indien jij, ondanks ingebrekestelling, je verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt. Wij hebben in dat geval het recht om aan jou een schadevergoeding in rekening te brengen.

3. In geval van overlijden is de Huurkoopovereenkomst van rechtswege beëindigd. Jouw erfgenamen dienen ons van het overlijden op de hoogte te stellen en het Kunstwerk bij ons in te leveren. Indien de erfgenamen dit niet doen, zijn zij de resterende huurkooptermijnen direct en ineens verschuldigd.


23. Volgrecht
Het volgrecht zorgt ervoor dat kunstenaars (uit de EU en EER) in economisch opzicht kunnen profiteren van het succes van hun werken. Het is het recht van de maker om bij iedere latere doorverkoop van het originele kunstwerk een percentage te ontvangen van de verkoopprijs. Onder dit recht vallen originele werken van grafische en beeldende kunst, zoals schilderijen, foto’s, gesigneerd werk in beperkte oplage en beeldhouwwerken. Het volgrecht vervalt 70 jaar na het overlijden van de kunstenaar.

Let op: het volgrecht is in Nederland van toepassing op kunstwerken met een verkoopprijs vanaf € 3000,- exclusief BTW. In België ligt het drempelbedrag op € 2000,- exclusief BTW.

De volgrechtvergoeding wordt berekend over de verkoopprijs (excl. BTW) volgens een aflopend tariefstelsel:

  • 4% van (het deel van) de verkoopprijs tot € 50.000,-
  • 3% van het deel van de verkoopprijs tussen € 50.000,01 en € 200.000,-
  • 1% van het deel van de verkoopprijs tussen € 200.000,01 en € 350.000,-
  • 0,5% van het deel van de verkoopprijs tussen € 350.000,01 en € 500.000,-
  • 0,25% van het deel van de verkoopprijs hoger dan € 500.000,01

Rekenvoorbeeld
Als een werk € 60.000,- kost is de volgrechtvergoeding als volgt: Over het deel van de verkoopprijs tot € 50.000,- moet 4% volgrechtvergoeding betaald worden (€ 2000,-). Over het resterende deel van de verkooprijs (€ 10.000,-) moet 3% volgrechtvergoeding betaald worden (€ 300,-). De totaal te betalen volgrechtvergoeding bedraagt € 2000 + € 300 = € 2300,-.